Lecture: 2Sam 6,1-12 ( Pesh )

Partie du lectionnaire British Library CCXXIV add 12139 à l'occasion de Palm Sunday
Source:
p. 156
Référence interne:

Passage biblique

Chapitre 6
ܘܟܢܫ ܬܘܒ ܕܘܝܕ ܠܟܠܗܘܢ ܓܕܘܪ̈ܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܬܠܬܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ verset 1 And David again gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand.
ܘܩܡ ܐܙܠ ܕܘܝܕ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܥܡܗ ܡܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܐܙܠ ܠܓܒܥ ܠܡܣܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܠܐܪܘܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܩܪܝ ܬܡܢ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܨܒܐܘܬ ܝܬ̇ܒ ܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ verset 2 And David arose, and went with all the people that were with him, from Baale-judah, to bring up from thence the ark of God, whereupon is called the Name, even the name of the LORD of hosts that sitteth upon the cherubim.
ܘܣܡܘܗܝ ܠܐܪܘܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܥܓܠܬܐ ܚܕܬܐ ܘܫܩܠܩܗܝ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝܢܕܒ ܕܒܓܒܥܬܐ ܘܥܐܙܐ ܘܐܚܝܐ ܒ̈ܢܝ ܐܒܝܢܕܒ ܡܪܒܪܝܢ ܠܥܓܠܬܐ ܒܐܚܪܝܬܐ verset 3 And they set the ark of God upon a new cart, and brought it out of the house of Abinadab that was in the hill; and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart.
ܘܫܩܠܩܗܝ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝܢܕܒ ܕܒܓܒܥ ܠܐܪܘܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܚܝܐ ܐܙ̇ܠ ܩܕܡ ܐܪܘܢܐ verset 4 And they brought it out of the house of Abinadab, which was in the hill, with the ark of God, and Ahio went before the ark.
ܘܕܘܝܕ ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ ܡܫܬܥܝܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܩܝܣ̈ܐ ܕܐܪܙܐ ܘܕܒܪܘܬܐ ܘܒܟܢܪ̈ܐ ܘܒܩܝܬܪܐ ܘܒ̈ܦܠܓܐ ܘܒܪ̈ܒܝܥܐ ܘܒܨ̈ܨܠܐ verset 5 And David and all the house of Israel played before the LORD with all manner of instruments made of cypress-wood, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with sistra, and with cymbals.
ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܐܕܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ ܘܐܘܫܛ ܥܐܙܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܚܕ ܡܛܘܠ ܕܐܫܬܡܛܘ ܠܗܘܢ ܬܘܪ̈ܐ verset 6 And when they came to the threshing-floor of Nacon, Uzzah put forth his hand to the ark of God, and took hold of it; for the oxen stumbled.
ܘܐܬܚܡܬ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܒܥܐܙܐ ܘܡܚܝܗܝ ܝܡܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܠܘܬ ܐܪܘܢܗ ܕܐܠܗܐ verset 7 And the anger of the LORD was kindled against Uzzah; and God smote him there for his error; and there he died by the ark of God.
ܘܐܬܒܐܫ ܠܕܘܝܕ ܥܠ ܕܬܪܥ ܡܪܝܐ ܬܘܪܥܬܐ ܒܥܐܙܐ ܘܩܪܐ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܬܘܪܥܬܐ ܕܥܐܙܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ verset 8 And David was displeased, because the LORD had broken forth upon Uzzah; and that place was called Perez-uzzah, unto this day.
ܘܕܚܠ ܕܘܝܕ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪ ܐܝܟܢܐ ܐܥܠ ܠܘܬܝ ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ verset 9 And David was afraid of the LORD that day; and he said: 'How shall the ark of the LORD come unto me?'
ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܘܝܕ ܠܡܥܠܘ ܠܘܬܗ ܠܐܪܘܢܗ ܕܐܠܗܐ ܠܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܘܐܣܛܝܗ ܕܘܝܕ ܠܒܝܬ ܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ verset 10 So David would not remove the ark of the LORD unto him into the city of David; but David carried it aside into the house of Obed-edom the Gittite.
ܘܝܬܒ ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܒܝܬ ܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ ܘܠܟܠܗ ܒܝܬܗ verset 11 And the ark of the LORD remained in the house of Obed-edom the Gittite three months; and the LORD blessed Obed-edom, and all his house.
ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܕ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܕܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܘܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܛܠ ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܘܐܣܩ ܠܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܠܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܒܚܕܘܬܐ verset 12 And it was told king David, saying: 'The LORD hath blessed the house of Obed-edom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God.' And David went and brought up the ark of God from the house of Obed-edom into the city of David with joy.
ThALES © 2020 All rights reserved